“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

23619215_934498026714731_959036725_n

Նպատակը

Սովորողներին ծանոթացնել ՄԱԿ-ի՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին, հասնել այն բանին, որ նրանք ոչ միայն պատկերացնեն մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, այլ նաև կարողանան խոսել այդ մասին հայերեն, անգլերեն ռուսերեն:

Դիտել, ուսումնասիրել և թարգմանել Youth for Human Rights կազմակերպության պատրաստած սոցիալական հոլովակները Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 30 հոդվածների մասին, պատրաստել դրանց հայերեն տարբերակները:

Ժամկետը՝  հունվար- հունիս 2018

Մասնակիցներ՝ քոլեջի գործավարության և զբոսաշրջության բաժինների սովորողները

Գործողություններ

  • ուսումնասիրել Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը,
  • ծանոթանալ հռչակագրի՝ հայերեն և անգլերեն տեքստերին,
  • դիտոել  և քննարկել հռչակագրի 30 հոդվածներին նվիրված սոցիալական հոլովակները,
  • հոլովակների տեքստերը թարգմանել հայերեն,
  • պատրաստել հոլովակների հայերեն տիտրերով տարբերակները
  •  հռչակագրի տեքստերի հիման վրա պատրաստել են մարդու իրավունքների մասին եռալեզու բառարան։

Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: