“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

download-1
                           Read the passage. Then answer the questions below.

                              Summer Rain

The worst days of any summer are the rainy ones. We spend all year looking forward to nice weather and long, hot days. All of winter, with its dreary gray days and bitter cold, we dream of those endless days at the beach, laying on the sand and soaking in the bright and burning sun. And then, summer comes, and it rains. As a child, I would wake up to rainy summer days and come close to crying. Read the rest of this entry »

download

Read the story, translate it.

A man sat at a metro station in Washington DC and started to play the violin; it was a cold January morning. He played six Bach pieces for about 45 minutes. During that time, since it was rush hour, it was calculated that thousands of people went through the station, most of them on their way to work. Read the rest of this entry »

img_20160926_101434

Հոկտեմբերի 23-26-ը  պատրաստվում եմ մեկնել ուխտագնացության դեպի Պարսկահայք:

Հոկտեմբերի 27, 28, 29  «Կրթական պարտեզ» հախագիծ, բարեկարգման աշխատանքներ

սովորողների բլոգների ստուգում, «ԱՐՏբզզան» ռադիոյի թողարկումներ:

Հոկտեմբերի 28-29 Կրթական փոխանակումներ. ճամփորդություն դեպի Խաչիկ գյուղ:

Մոդուլ

reading-is-the-key-flyer-banner

1-makardak

In some countries it is common for school students to have to wear school uniform.

Are uniforms worn in your country, at your school?

What do you think about wearing school uniforms?

What are the advantages and disadvantages of wearing school uniforms? Read the rest of this entry »

Cheat 9-th grade

download
Read the text and answer.

նպատակը՝ առողջագիտական, թարգմանչական  և մեդիա հմտությունների համատեղ կիրառում, տեսադասի ստեղծում, տեսադարանի կամ մեսդիափաթեթի ստեղծում /լրացում/

 

Tag Cloud