“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

art-of-letter-writing1

Discussion
Do you write letters to your family, friends or anybody else? Is it something you would like to start doing more?

I am a very nostalgic person. When I go on trips I keep everything from bus tickets to leaflets and I always take hundreds of photographs to look at when I get home. I love thinking of happy memories and remembering exciting adventures I have had. Having something physical to look at makes this easier. One of the most interesting ways to remember things is to read old letters, either ones that you have sent to yourself or letters you have received from someone else. Read the rest of this entry »

The Unlucky Merchant

A short story on generosity as a way to to have good fortune

There was once a merchant who, after years of bad business, was cursing his bad luck.

A traveller was passing by, and he asked the merchant what was troubling him. Hearing that the merchant was a man of great ill fortune, the traveller opened his knapsack and pulled out a strange-looking device made from two crystal glasses stuck together. They were decorated with strange drawings. One glass was green, and the other red, and inside each glass were some strange seeds, each the same colour as their glass. Read the rest of this entry »

img_20161215_101313

2017 թվականի գիտագործնական հավաքին  ներկայացել եմ  Քոլեջի թարգմանություն և գործավարություն մասնագիտությամբ սովորող ուսանողուհիների՝ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին անգլերենի դասերին կատարած նախագծային աշխատանքներով, թարգմանություններով և առաջադրանքներով:

Բոլոր աշխատանքները տեղադրված են ուսանողների բլոգներում: Read the rest of this entry »

IMG_20160829_083550

ԱՐՏբզզան ռադիո, երկարաժամկետ նախագիծ:

Ամենօրյա  ռադիոթողարկումներ, որին մասնակցում են  Ռադիոյի լրագրողները: Read the rest of this entry »

IMG_6904

%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%ab%d5%bf-%d5%b4%d5%a5%d5%ac%d6%84%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-2017%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%ab%d5%bf-%d5%b4%d5%a5%d5%ac%d6%84%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6

Ծաղկաձորի դպրոցում մեզ սիրով ընդունեցին: Ներկայացրեցինք Դիջիթեք 2017-ը, անվանակարգերը: Դպրոցի ուսւցիչներն ու սովորողները մեծ հետաքրքրությամբ լսեցին ու խոստացան սիրով մասնակցել Դիջիթեքին: Արդեն ունենք հայտ՝ Քրիստինա Գևորգյանի հայտը:

IMG_20160521_141151

%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84-2017%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a8%d5%9d-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf

Tag Cloud